ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާތަކެތި މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް އިން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެކަމާބެހޭ ޓޮކިއުމެންޓްތަކާއި ސާންޕަމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ބަލާ ފާސްކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.
 
   ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.
 
އިބްރާހީމް ފާއިޒު،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513)
        ފެކްސް: 3325525 
އީމެއިލް : admin@defence.gov.mv