ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހަވާ އެރުވުމާއި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން. އަދި ހަވާ އެރުވުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ހަވާ އެރުވުމަށް ނުވަތަ ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އެތެރެކުރާ ތަކެތި ބޭނުންކުރަން ވަންދެން ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އަދި ހަވާއެރުވުމަށްފަހު ބާކީވާތަކެތި ނުވަތަ ބޭނުންނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މިތަކެތި ހަވާއަރުވާ ތަނަށް އުފުލުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް މިކަން ބާއްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
 
 
އިބްރާހީމް ފާއިޒު،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513)
ފެކްސް: 3325525
އީ މެއިލް: admin@defence.gov.mv