ރިޒޯޓްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށްދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: އަލަށް ހަދާ ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ނިންމާ އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޚިދުމަތްދެނީ، ރިޒޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމުގެ ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުގެ ކަންތަކާއި އެކަމަޑޭޝަންގެ ކަންތައްތައް، މިކަމަށް އެދޭފަރާތުން ހަމަޖައްސާދިނުމުން ކަމަށްވާތީ، މިކަން ހަމަޖައްސާދޭނެކަން ސިޓީގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.
 
 
އިބްރާހީމް ފާއިޒު،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513)
ފެކްސް: 3325525
އީ.މެއިލް: admin@defence.gov.mv