އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލް: އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކިއެކި އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކުރާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޤާއިމްކޮށް، ސަރވިސް ކުރުމާއި، މީހުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.  

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.  

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިބްރާހީމް ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ޓެލެފޯނު: 3342692

އީމެއިލް އެޑްރެސް:   admin@defence.gov.mv