ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެކި ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުން

  ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: އެކިއެކި ސްކޫލް ތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި ފަޔަރ ސޭފްޓީ ގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ އިވެންޓެއް ބާއްވާ ތާރީޚްގެ 1 ހަފްތާ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު، އެ އިވެންޓް ބާއްވަނީ ކޮންކަމަކާގުޅިގެން، ކޮންތަނެއްގައި، ކޮންތާރީޚެއްގައި ކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
  ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ. މި ސިޓީގައި އެ އިވެންޓެއް ބާއްވާ ތާރީޚާއި ތަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިވެންޓް ބޭއްވުމުގެ 1 ހަފްތާކުރިން ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތާ ގުޅުންވުން އެދެމެވެ.
 
އިބްރާހީމް ފާއިޒު،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513)
ފެކްސް: 3325525
އީ މެއިލް: admin@defence.gov.mv