ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދު (ގްރީން ޒޯން) ގެ ގޭގޭގައި މައްޗަށް އަރައިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން.

ހިދުމަތުގެ ތަފްސީލް: ގްރީން ޒޯންހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ގެތަކުގައި، ގްރީން ޒޯނަށް ވާ ފަޅީގައި ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ފޮނުވާސިޓީ ތަކަށް ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމަނާ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދައިގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ. އަދި އަވަސް ކަމެއް ނަމަ، އެގެއެއްގެ ވެރިފަރާތުން ފޯނުން ގުޅުމުން ލަސްވެގެން 30 މިނެޓް ތެރޭގައި ހުއްދައިގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

މިގޮތައް ހުއްދަ ދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ސިފައިންގެ ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން އެވަގުތަކަށް މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެކަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އެންގިފައި ވާން ވާނެއެވެ.

 

ހިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ހިދުމަތަށް އެދޭނީ ކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ކުރައްވާ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

މި ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

އަޙްމަދު ޝިޔާއު

ޑިރެކްޓަރ

3322118

*ބަންދުގަޑީގައި އަވަސް ހިދުމަތް ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ (9886134)