މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯޓް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި އަދި އެ ހާދިސާގައި މަސްލަހަތު ހިމެނޭ އާއްމު ފަރާތްތަކަށް މި މިނިސްޓްރީގައި ސިޓީއަކުން އެދުމުން ދޫކުރަމެވެ. މި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ހާދިސާ ހިނގިތަނާއި ތާރީޚް ބަޔާންކުރައްވަން ވާނެއެވެ.   

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv