ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ސްކޫލްތަކާއި ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މި މިނިސްޓްރީއިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) މެދުވެރިކޮށް ހިންގައިދެމެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދެނީ މި ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން މި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދާ ޚަރަދާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ދާ ޚަރަދު ކުރާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މި މިނިސްޓްރީއިން އާއްމުގޮތެއްގައި ހިންގައިދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

1.      މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

2.      ފަޔަރ ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

3.      ފަސްޓް އެއިޑް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

4.      ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

5.      ސްވިމިންގ ޕޮރޮގްރާމް

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv