ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ސްކޫލްތަކާއި ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މި މިނިސްޓްރީއިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) މެދުވެރިކޮށް ހިންގައިދެމެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދެނީ މި ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން މި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދާ ޚަރަދާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ދާ ޚަރަދު ކުރާ ގޮތަށެވެ. މިގޮތުން މި މިނިސްޓްރީއިން އާއްމުގޮތެއްގައި ހިންގައިދެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

1.      މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

2.      ފަޔަރ ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

3.      ފަސްޓް އެއިޑް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

4.      ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

5.      ސްވިމިންގ ޕޮރޮގްރާމް

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv