މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫ.އޭ.ވީ) ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް (ޔޫ.އޭ.ވީ) ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާކޮށް، މިސަރަހައްދުތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ، މި މިނިސްޓްރީގެ ޙާއްޞަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ، މިކަން މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL)28-LA-1/1/2016/52 (09 ޖޫން 2016) އިޢުލާނުން ވާނީ އާއްމު ކުރެވިފައެވެ. އެހެން ކަމުން، އެ އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިލައްވާނީ މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަން ޙާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމް އިންނެވެ.

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަން ވަނީ "ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، މިސަރަހައްދު ތަކުގައި ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ އިތުރަށް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަވެސް ނަގަންވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv