ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލްތައް ރައްކާ ކުރާ ގުދަން ޗެކުކުރުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި، އެފަދަ ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި، ބާވަތްބާވަތުގެ ވިހަ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސް އަދި ގެންގުޅެ ހަދަންވާނީ މި މިނިސްޓްރީ އިން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަނަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގުދަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކެމިކަލްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެތަކެތި ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް އިސްވެ ދެންނެވުނު މިންގަނޑަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ކެމިކަލްތައް ރައްކާކުރާ ގުދަން ޗެކުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާނީ "ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޒިދުނާ މުޙައްމަދު

ޓެކްނޯލޮޖިސްޓް

ފޯން:   3346813 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv