ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ނައްތާލުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ނައްތާލަން ބޭނުންވާ ކެމިކަލްތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލަދެވެއެވެ. މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާއިރު ނައްތާލަން ބޭނުންވެލައްވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ނަމާއި މިންވަރު އެނގޭނެހެން ކެމިކަލްތަކުގެ ތަފްސީލް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޙިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv