ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްސީލް: ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 (ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި، އެފަދަ ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި، ބާވަތްބާވަތުގެ ވިހަ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވެއެވެ. މި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަން ވަނީ އެފަދަ ކެމިކަލްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިންނެވެ. ކެމިކަލް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާ އިރު އެތަކެތީގެ ކެމިކަލް ނަމާއި އެތެރެކުރުން އެދޭ މިންވަރާއި، ބޭނުން އަދި ރައްކާކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އަދި މި މިނިސްޓްރީ އިން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެތަކެތީގެ މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑޭޓާ ޝީޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުން ބައެއް ކެމިކަލްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން، އެއިދަރާތަކުން ބަލަހައްޓަވަމުންދާ ކެމިކަލްތަކަށް ވާތީ، އެފަދަ ކެމިކަލްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރެއްވުމަށް ހުއްދައަށް އެދިލައްވާއިރު އެއިދާރާތަކުން ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އިއުތިރާޒް ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އެފަދަ އިދާރާތަކާއި އެއިދާރާތަކުން ބަލަހައްޓަވަމުންދާ ކެމިކަލްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

#

އިދާރާ

ކެމިކަލްގެ ބާވަތް

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޕެސްޓިސައިޑް އަދި ފާޓިލައިޒަރ

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް

3

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/17 (މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކެމިކަލްތައް

4

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

އާއްމު ސިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ކެމިކަލްތައް

 

  

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަން ވަނީ "ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޒިދުނާ މުޙައްމަދު

ޓެކްނޯލޮޖިސްޓް

ފޯން:   3346813 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv