ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ވާލާއި ކާޅު މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިނުން

ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލް: ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްތަކާއި އަދި ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކަށް ވާލާއި ކާޅު މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި މިނިސްޓްރީއިން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) މެދުވެރިކޮށް ހިންގައިދެމެވެ. މި ހިދުމަތަށް މި މިނިސްޓްރީގައި އެދެންވާނީ އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ) ގެ ހުއްދައާއެކު ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

މި ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް އެދެންވާނީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި މިނިސްޓްރީއަކުން ނުވަތަ ކައުންސިލަކުން ނެވެ.

 

އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ސަރުކާރުން ސިނާއީ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް އެދޭއިރު، ހިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން މި މިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން އެއްބަސްވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

 

ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭ ގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

އިތުރު މަޢޫލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ:

 

ޙިފްޒާ އިބްރާހީމް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޯން:   601 3322 960+

ފެކްސް: 525 3325 960+

އީ-މެއިލް: admin@defence.gov.mv