އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށް ދިނުމާއި، އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން

އިބްރާހީމް ފާއިޒު،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޓެލެފޯނު: 3322601 (އެކްޓެންޝަން: 3236/3513)
ފެކްސް: 3325525
އީ މެއިލް: admin@defence.gov.mv