ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށް ދިނުމާއި، އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން

 

  • އެކިއެކި އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައިތޯ ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އަލަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކާއި ބެހޭ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

 

  • ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިބްރާހީމް ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ޓެލެފޯނު: 3342692

އީމެއިލް އެޑްރެސް: admin@defence.gov.mv