އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ޗެކުކޮށް ދިނުމާއި، އެފަދަ އިމާރާތްތަކުގެ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުން

 

  • އެކިއެކި އިމާރާތްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތައް ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައިތޯ ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އަލަށް ހަދާ އިމާރާތްތަކުގެ ފަޔަރ ސޭފްޓީ ސިސްޓަމްތަކާއި ބެހޭ ކުރެހުންތައް ބަލާ ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

 

  • ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭގޮތް: މި ޚިދުމަތަށް އެދެންޖެހޭނީ ސިޓީއަކުންނެވެ.

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު: މި ޚިދުމަތާއިބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ފަރާތާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިބްރާހީމް ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

ޓެލެފޯނު: 3342692

އީމެއިލް އެޑްރެސް: admin@defence.gov.mv