ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން (PR)28-AD-3/PRIV/2019/3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ސެކްސް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12-11-2019

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ސެކްސް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އެލިޒަބަތު ބްރޮޑްރިކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެބޭފުޅުންވަނީ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ޚާއްޞަކޮށް އަސްކަރިއްޔާގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

 

އެލިޒަބަތު ބްރޮޑްރިކް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޑިފެންސް ފޯސްގައި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރައްވާ، އެ ދިރާސާ ޝާއިއުކުރައްވާފައެވެ. އެލިޒަބަތު މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޔޫ.އެން ސްޕެޝަލް ރެޕޯޓެއަރ އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައެވެ.