ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން (PR)28-AD-3/PRIV/2019/3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މަޖީދީ މަގުގައި ބަހައްޓާ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

 

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މަޖީދީ މަގު އަލުން ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރި އިރު އެމަގުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޖީދީ މަގުގައި ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫޢު އަލުން ފަށައި މި މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޙަސަން ޒަމީލާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްގެ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.