ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން (PR)28-AD-3/PRIV/2019/3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އައިޑިޔާގެ ޑރ.ސުމިތު ބިސާރިއާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ އެންޑް އިލެކްޓޯރަލް އެސިސްޓަންސް (އައިޑިޔާ) ގެ ހެޑް އޮފް ކޮންސްޓިޓިއުޝަން ބިލްޑިންގ ޕްރޮސެސަސް ޑރ ސުމިތު ބިސާރިއާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނު، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާޙުކުރުމުގައި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާތަކާއި ޤާނޫނު އަސާސީ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޑރ ސުމިތު ބިސާރިއާ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އައިޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

32 މެމްބަރު ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ މި ޖަމްޢިއްޔާއަކީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޑިމޮކްރެސީގެ އުޞޫލުތައް ޤާއިމްކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.