ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ,ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ރެޒިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ، ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.