ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ,ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ރެޒިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ، ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.