ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްސަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މި ބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި، ޚާއްސަގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 

މިބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ އިތުރުން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.