ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީގެ ކަނޑުމަތީ ތަމްރީނުތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

އެކްސައިޒް ދޯސްތީގެ ކަނޑުމަތީ ތަމްރީނުތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

 

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަނޑުމަތީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ސަމަރުއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑް ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައެވެ.

 

މި އެކްސަސައިޒް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ސަމަރު އަށް އަރާވަޑައިގެންނެވުމުން، މިއަދު ހިންގި އެކްސަސައިޒް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލްވަނީ އަރުވާފައެވެ.

އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީގެ ކަނޑުމަތީގެ ތަމްރީނުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމާއި އެމްއެންޑިއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަލީ ޒުހައިރުގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރަޖެންދްރަ ސިންހް ވަނީ އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑްގެ ޝިޕް ސަމަރުއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެ، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑު ގުޅިގެން މިމަހުގެ 26 ގައި ފެށި "ޓްރައިލެޓަރަލް އެކްސްސައިޒް ދޯސްތީ 14" ނިންމާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.