ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ސިފައިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގެ ހެވިކަމުގެ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަކީ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ދިފާޢީ ވަޒީރު ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ދިވެހި ސިފައިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެވެ.

 

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ސިފައިންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޒިންމާގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޤާނޫނޫ އަސާސީއިން ސިފައިންނާ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެއްލެވުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިފައިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިކަމާއެެކު މަސްޢޫލިއްޔަތާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވެއެވެ.

 

މިރޭ ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްއާއި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ އިތުރުން ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންނާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ކޮމާންޑަރުންގެ އިތުރުން ގިނައަދަދެއްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާ ނިންމާލާފައި ވަނީ ޚާއްޞަ ދުޢާއަކަށްފަހު ސިފައިންގެ ލަވައިންނެވެ.  އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި ހުރިހާ ސިފައިންނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ސަލާމްކުރައްވާފައެވެ.