ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިސްކަންދަރު ވައިގެ ބަނދަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި އެމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒެއް ނުބާއްވާތާ 21 އަހަރަށްފަހު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ނަން އިސްކަންދަރު ވައިގެ ބަނދަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

 

މިއެކްސަސައިޒާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުތަކަކީ އެކަމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި، ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގާފާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއްގައި އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރުވެފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށެވެ.

 

 

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް، ޚާއްޞަކޮށް ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 

މިއެކްސަސައިޒްގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި އިސްކަންދަރު ވައިގެ ބަނދަރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 

28 އެޕްރީލް 2018