ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ސީ.އައި.ޕީ ލައުންޖަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން – މިނިސްޓަރ

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަސްވެނިންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކަރަޕްޝަންއަކީ، މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އިޖްތިމާޢީ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ހުއްޓުވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިމާގެ ނަފުސު އެކަމުން ދުރުކޮށް ޢާންމުން އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ދަސްވެނިންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ ނަޒާހާތްތެރިބަޔަކަށް ވުމަށާއި، ކަރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.