ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޤަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕާކިސްތާނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެމެދު އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ޓެރަރިޒަމް އާއި ދެކޮޅަށް ދެޤައުމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ޓީމުތައް ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާންގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތްކުރާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ހޮސްޕިޓަލް "ސެނަހިޔަ" ގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފޮނުވުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ދެޤައުމު ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ޕެޓްރޯލްކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރގެ ޑައިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޤަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙުމަދު ޝިޔާމްގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެތެރެއިން ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.