ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

News statement 13-02-2018

އިޢުލާން

ސިފައިންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ސީ.އައި.ޕީ ލައުންޖަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުންދަނީ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާތީ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޤައުމަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާއި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައިވަނީ ޤައުމުގައި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވި ފަރުދުން އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވެގެންކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މޫދުކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން މިނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 13 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިއްމާލުމަށް ހއ.ކެލާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

 

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޤައުމަށް މިއަދު މިހާގިނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުން މި ގެންދެވެނީ ޤައުމުން ތަރައްޤީގެ ކުލަތައް ފެންނަމުން ދަނީ މުޖުތަމަޢުގައި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވި، މުޖްތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އެއްބައިވަންތަކަށް ދެމެހެއްޓިގެންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ރާއްޖޭގައި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމް ކުރައްވާފައިވާކަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.