ޙަބަރު

Min of Defence

ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

Min of Defence

އދ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސަރަޙައްދީ ބައްދަލުވުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

Min of Defence

އެންސީޓީސީން ތައްޔާރުކުރި އިސްތިރާޖީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނެރެދެއްވައިފި

Min of Defence

އެންޑީއެމްސީން ބާއްވާ "ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ" ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

Min of Defence

އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެކްސްޕްލޯސިވް ޓްރޭސް ޑިޓެކްޝަންގެ 8 މެޝިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

Min of Defence

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

Min of Defence

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ބައްލަވާލައްވައިފި

Min of Defence

މިހާރު ރާއްޖެއައިސް އުޅޭ ޗައިނާ ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

Min of Defence

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފި

Min of Defence

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

2 / 10