ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން (PR)28-AD-3/PRIV/2019/3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ޑައުންލޯޑްސް

ސޭލްސް ޝީޓް

ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ ކެމިކަލް ތަކުގެ ލިސްޓް

ރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

މިނިސްޓަރ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދޭ ފޯރމް

ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޓީ.އެފް.އޭ 1 އޭ

ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 3

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ވެޕަން ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 02

ޓީ.އެފް.އޭ 1 ބީ

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އައުކުރެވިފައި)

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ގެންގުޅޭ އަދި ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޓީ.އެފް.އޭ 1 އޭ

ފަޔަރ ވޯރކްސްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ހަވާ އަރުވަން ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުން ގެންނަ ހަތިޔާރާއިބެހޭ

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް