ޑައުންލޯޑްސް

ޓީ.އެފް.އޭ 1 ބީ

ޓީ.އެފް.އޭ 1 އޭ

ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 03

ވެޕަން ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 02

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އައުކުރެވިފައި)

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް (29 މާރިޗް 2018 ގައި އައު ކުރެވިފައި)

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ގެންގުޅޭ އަދި ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ފަޔަރ ވޯރކްސްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ހަވާ އަރުވަން ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްޗާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް ބަލާ ފޯމް

ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުން ގެންނަ ހަތިޔާރާއިބެހޭ

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް