ޑައުންލޯޑްސް

ސެކިއުރިޓީ ޒޯންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިނިސްޓްރީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމް

ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޓީ.އެފް.އޭ 1 އޭ

ޕީ.ސީ.އޭ.އެސް.ޕީ ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 3

އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ވެޕަން ޑީޓެއިލްސް - ޓީ.އެފް.އޭ 02

ޓީ.އެފް.އޭ 1 ބީ

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް (އައުކުރެވިފައި)

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ، ގެންގުޅޭ އަދި ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ޓީ.އެފް.އޭ 1 އޭ

ފަޔަރ ވޯރކްސްގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދޭ ފޯމް

ހަވާ އަރުވަން ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދު ފަހަރުން ގެންނަ ހަތިޔާރާއިބެހޭ

ލޯކަލް ކޯޑިނޭޓިންގ އޭޖެންޓްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑް