ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ވިޝަން އަދި މިޝަން

މިނިސްޓްރީގެ ވިޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވުން.

މިނިސްޓްރީގެ މިޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން އެކަށައަޅާފައިވާ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ޤައުމީ ސަލާމަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސިޔާސަތުތައް ރާވާ ހިންގާ ތަންފީޒުކުރުމާއި، އަދި ޤައުމީ މަސްލަހަތާއި އަމަން އަމާންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުން. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދާއި ސިޔާސީ ސަރަޙައްދު ދިފާޢުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ ކާރިޡާތަކާއި ޙާދިޡާތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއ، ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށް ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ މުއާޙަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރަން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގާ ތަންފީޒުކުރުން. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި، ޤާބިލް މުއައްޒަފުން ހޯދާ، މިޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓުން.