ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު - 01 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު