އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލު