ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ސާރކިއުލަރ 28/CIR/2012/09

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން - 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނޫސް ބަޔާން - 30 ޖުލައި 2017

ނޫސް ބަޔާން

Statement by the Minister of Defence and National Security Adam Shareef Umar At the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction New Delhi, India, 2-5 November 2016

Statement given by Defence Minister on the Maldives First International Semninar on Counter Terrorism

ނޫސްބަޔާން - އެން.ސީ.ޓީ.ސީ 22 އޭޕްރީލް 2016

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްމިން. އޮފިސަރ)

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ގުޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުއްފާ ހުރިހާ ސިޓީއެއް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ: މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރަށް

All letters sent to the Ministry should be addressed to: Minister of Defence and National Security Mr. Adam Shareef Umar

އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް: ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް

މިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

3322601

3325525

9906384

admin@defence.gov.mv

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކުއިޒިޝަން ސެކްޝަން

3324310, 3327881, 3313124

3326745

3322601 : 3713, 3197, 3296, 3612, 3592, 3288, 3365, 3532

accounts@defence.gov.mv

ލީގަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އެފެއަރޒް

3342692

3325525

3513 - 3236

ibrahim.faiz@defence.gov.mv

ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑާސާ)

3321850 00960

3307874 00960

7787176 00960

dasa@defence.gov.mv