• ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލެންޑްގެ ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރާއި އަދި ކޮރެއާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފޮރ ޕޮލިސީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

  • ޗައިނާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލާއި އެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

  • ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް، ޖެނެރަލް ޗެންގ ވެންކުއާން އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހާރު ޗައިނާ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޖޫން މަހުގެ 22 އިން 25 އަށް ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް