• އިމިގްރޭޝަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އާ ސަރވިސް ސްޓޭންޑަރޑެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބުރުނާއީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

 122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި     122 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.   ކަޅުތުއްކަލާކޮށި ހެވިކަމުގެ މައިދާނުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ބިލް ފައިނަލް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ބިލް  ފައިނަލް  ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ބިލަށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި އެބިލް ފައިނަލް ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.    އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް