• ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

  • އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު، އައު ޔުނީފޯމް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

  • ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ އަރިހަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

  • "ހިޔޯގޯ ފުރޭމްވޯރކް ފޮރ އެކްޝަން 2 ޕްލެނަރަރީ 1 – މަލްޓި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ" ސެޝަންގެ ރިޔާސަތު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބަލަހައްޓަވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތައިލެންޑްގެ ރޯޔަލް އެއަރ ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޗައިނާގެ އެމްބެސެޑަރ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކެސެލެންސީ މިސްޓަރ ވަންގް ފުކަންގް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނަޒިމާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.  ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޖޫން މަހުގެ 22 އިން 25 އަށް ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް