• ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

  • އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

  • ސިފްކޯ ހިޔާ 300 ފްލެޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  • ސްކޫލު ދަރިވަރުން ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމްގެ ރިޕޯޓް ނެރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލެންޑްގެ ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރާއި އަދި ކޮރެއާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފޮރ ޕޮލިސީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ކަލާސީ ބަނދަރުގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ލަޝްކަރު ބަނދަރުކޮށްފި

ކަލާސީ ބަނދަރުގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ލަޝްކަރު ބަނދަރުކޮށްފި       ސިފަވަރުގައި ހަދާފައިވާ ކަލާސީ ބަނދަރުގައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ލަޝްކަރު މިއަދު ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ. ސިފަވަރުގައި ހަދާފައިވާ ކަލާސީ ބަނދަރުގައި ކޯސްޓްގާޑްގެ ލަޝްކަރު ބަނދަރު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއް...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޖޫން މަހުގެ 22 އިން 25 އަށް ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް