• ޗައިނާއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލާއި އެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

  • ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

  • ބަންގްލަދޭޝްގެ ހައިކޮމިޝަނަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • އައްޑޫސިޓީގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޕާކިސްތާނުން ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރި...

ޕާކިސްތާނުން ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އަރި... ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޕާކިސްތާނުން އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ކާނަލް މުޙައްމަދު ރާޖިލް އިރުޝާދު ޚާން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޖޫން މަހުގެ 22 އިން 25 އަށް ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް