• އިންޑިއާގެ ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

  • ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރާއި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

  • މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި

  • ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

  • އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވަފުދު ގެ ބޭފުޅުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމް ގެ ޒިޔާ...

ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ވަފުދު ގެ ބޭފުޅުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމް ގެ ޒިޔާ... ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާން އަސްކަރީ ފޯރސް ގެ ޖޮއިންޓް ސްޓާފް ހެޑްކްއޯޓަރޒް ގެ އިސް ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ތައިލޭންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފ...   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކާނަލް (ރިޓަޔަރޑް) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ތައިލެންޑަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޖޫން މަހުގެ 22 އިން 25 އަށް ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރުމުގެގޮތުން އެމ...   ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކިންގްޑަމް އޮފް ސަޢޫދީ ޢަރައްބިއްޔާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމުގެގޮތުން ދެ ޤައުމު ދެމެދު މަޝްވަރާކޮށް، މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް (އެމްއޯޔޫ) އެއްގައި ސޮއި ކޮށް ދެ ޤައުމުނ...

އިތުރަށްވިދާޅުވުމަށް