ފަހުގެ ޙަބަރު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އިބްރާހިމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓުން އަލްވަދާޢު ދެންނެވީ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމާއި،...

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފުރަތަމަ އަސްކަރީ ވައިގެ ބަނދަރު ހުޅުވައިފި

ލ.ކައްދޫގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކައްދޫ ވައިގެބަނދަރު އަސްކަރީ ވައިގެބަނދަރަކަށް ބަދަލުކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އެ ވައިގެބަނދަރު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ވައިގެބަނދަރު ހުޅުވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ މި އަސްކަރީ ވައިގެބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބޭކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ކުރި ޒިޔާރަތެކެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި...

އިސްލާމް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާނުން ރައްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިސްލާމް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާންއިން ރައްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޒައިރީ އަމިރާނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   އާދީއްތަދުވަހު މެންދުރުފަހު ބަންޑާރަކޮށީގައި އޮތް،...

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2016ގެ ފުރަތަމަބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 2 ން 19 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2016ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 20 އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކޯސްޓްގާރޑް ބިލްޑިންގގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ