ފަހުގެ ޙަބަރު

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްސަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް  މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިއަދު  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ގައި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭވިއޭޝަން...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެތަނުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ...

އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީގެ ކަނޑުމަތީ ތަމްރީނުތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

އެކްސައިޒް ދޯސްތީގެ ކަނޑުމަތީ ތަމްރީނުތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަނޑުމަތީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް އިންޑިއަން ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ސަމަރުއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެންފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ