ފަހުގެ ޙަބަރު

ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ކެނެޑާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު، ޑޭވިޑް މެކިނަން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ކެނެޑާގެ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް މިއަދު ކުރެއްވި އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތަކީ، ކެނެޑާ...

އދ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ސަރަޙައްދީ ބައްދަލުވުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

އ.ދގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެކްޒެކަޓިވް ޑައިރެކްޓްރޭޓް – ސީ-ޓެޑް އަދި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) ގުޅިގެން، ދެކުނު އަދި އިރުދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސަރަޙައްދީ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް...

އެންސީޓީސީން ތައްޔާރުކުރި އިސްތިރާޖީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ނެރެދެއްވައިފި

ހައްދުފަހަނަ އަޅާދިއުމާއި ޓެރެރިޒަމްއާ ދެކޮޅަށް މަސަތްކަތް ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް 'ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓިޖީ އޮން ޕްރިވެންޓިން ކައުންޓަރިން ވަޔަލެންޓް އެކެސްޓްރީމްޒަމް' ގެ ނަމުގައި ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) ން ތައްޔާރުކުރި ޤައުމީ އިސްތިރާޖީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް...

އެންޑީއެމްސީން ބާއްވާ "ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ" ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) ން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤައުމީ މަންސަ" މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު ފައްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި...

އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެކްސްޕްލޯސިވް ޓްރޭސް ޑިޓެކްޝަންގެ 8 މެޝިން، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ފަރާތުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް، އެކްސްޕްލޯސިވް ޓްރޭސް ޑިޓެކްޝަން (އީޓީޑީ) ގެ 8 މެޝިން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އީޓީޑީ މެޝިން ހަދިޔާ ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު ކޯސްޓްގާޑު ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ،...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ