ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން (PR)28-AD-3/PRIV/2019/3

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ފަހުގެ ޙަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮސްޓްރޭލިއަން މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިއަން މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އޮތޯރިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.   މި ޒިޔާރަތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ، އެ އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ މިކް ކިންލީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެބޭފުޅުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް އެންގަސް ކޭމްޕްބެލްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ކޭމްޕްބެލްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ސެކްސް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12-11-2019   މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކުރީގެ ސެކްސް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އެލިޒަބަތު ބްރޮޑްރިކާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެބޭފުޅުންވަނީ މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ޚާއްޞަކޮށް އަސްކަރިއްޔާގެ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ ޑިފެންސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ ޑިފެންސް ލިންޑާ ރެނޯލްޑްސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވެރިރަށް ކެންބެރާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެޤައުމުގެ ދިފާޢީ ވަޒީރުންވަނީ، އޮސްޓްރޭލިޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ އިންޑޯޕެސިފިކް...

ނޯ މަނީ ފޮރ ޓެރަރ - މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފެރެންސް އޮން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ތަޤްރީރުކުރެއްވުން

"ނޯ މަނީ ފޮރ ޓެރަރ - މިނިސްޓީރިއަލް ކޮންފެރެންސް އޮން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ފައިނޭންސިންގ" ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މިއަދު ތަޤްރީރުކުރައްވައިފިއެވެ.   އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްބަންގައި މިމަހުގެ 6 އިން 8 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާގައި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ