ފަހުގެ ޙަބަރު

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް އެކުލަވާލައްވައިފި

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑް 27 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އިން އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. 05 ޑިރެކްޓަރުން ހިމެނޭ މިބޯޑުގެ ޗެއަރމަން އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު...

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ހަދަން އެން.ސީ.އައީ.ޓީ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި.

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސޮފްޓްވެއާރއެއް ހަދަން އެން.ސީ.އައީ.ޓީ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި.   ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިން ކުރާ...

ހުޅުމާލޭގައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކި ބިމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މުއައްޒަފުން ގަސް އިންދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކި ބިމުގައި 29 އޮގަސްޓް 2015 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރެއްވި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ގަސް...

ރިޒޯޓްތަކުގައި، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ސްކޮޑް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން

ރިޒޯޓްތަކުގައި، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ސްކޮޑް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ މިހާރުވަނީ އެ އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. މި އުސޫލަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން މިހާރު...

ތެލުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާ، ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑީސަލާއި، ކަރާސީނާއި، ޕެޓްރޯލް ގެންގުޅެ ބޭނުންކޮށް އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ، ގެޒެޓްކޮށް މިހާރުވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. މިޤަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/1 "ސިފައިންގެ ޤާނޫނު"ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި، 46 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދެކެވެ. މިފަދަ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ