ފަހުގެ ޙަބަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން މިހާރު ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އދ.ގެ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އދ. ފެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އދ.ގެ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރޭ އދ. ފެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި އެވެ.   އެމަނިކުފާނަށް އެ ރަށުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ...

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި، ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި،...

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި

      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިކުރީގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި، ދީނީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ސަބަބުތަކާއި، ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ދިރާސާއެއް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.         މި ދިރާސާ ހެދުމުގައި،...

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަ ތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާކުރުން

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ބައެއް ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ކައިރީގައާއި، އަދި މާލެފަދަ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުން ގިނަވަމުންދާތީ، މިކަމަކީޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަދިޢާންމުންގެ ސަލާމަތަށްވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، މި ދަންނަވާ ސަރަޙައްދު...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ