ފަހުގެ ޙަބަރު

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން – މިނިސްޓަރ

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި...

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެޤައުމުގެ ޝުހުރަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުން ދިވެހިން ޢިބްރަތް ޙާސިލްކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެޤައުމުގެ ރީތިނަމާއި ޝުހުރަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ މައްސަކަތުން ދިވެހިން ޢިބްރަތް ޙާސިލްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޖިޓަލް ރެޕޮޒިޓަރީ [ސަރުނަ] އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް...

ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް ޖެނެރަލް ޤަމަރް ޖާވިދް ބަޖްވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕާކިސްތާނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ސަރ ޖޯން ކޮޓެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސްރީލަންކާގެ ޖެނެރަލް ސަރ ޖޯން ކޮޓެލާވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ވަފުދު ގެ ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ބަންޑާރަ ކޮށީގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވެވުމުގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން   ނަންބަރު: (PR)28-AD-3/PRIV/2018/1   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ