ފަހުގެ ޙަބަރު

އިސްލާމް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާނުން ރައްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އިސްލާމް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާންއިން ރައްޖެއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުޙައްމަދު ޒައިރީ އަމިރާނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   އާދީއްތަދުވަހު މެންދުރުފަހު ބަންޑާރަކޮށީގައި އޮތް،...

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2016ގެ ފުރަތަމަބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

މިހިނގާ އޭޕްރީލް މަހުގެ 2 ން 19 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ސުޕަވައިޒަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2016ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 20 އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކޯސްޓްގާރޑް ބިލްޑިންގގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއިން ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.   ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 14 އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ކޯސްޓްގާޑް ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީއެވެ....

އދ.ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމެޓީ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓްރޭޓް (ސީޓެޑް) ގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

އދ.ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމެޓީ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓްރޭޓް (ސީޓެޑް) ގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، މިސް އެޑްރިއަރ ޑި ލެންޑްރީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   އެކަމަނާގެ މި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތަކީ، އދ.ގެ...

މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއި ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ބިލެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތާއި، ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ