ފަހުގެ ޙަބަރު

ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާރނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ޑިރެކްޓަރާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 ޔޫރަޕިއަން އެކްސްޓާރނަލް އެކްޝަން ސަރވިސްގެ  އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް ޑިރެކްޓަރ މިސް ޕައުލާ ޕަމްޕަލޯނީއާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެރަރިޒަމާއި ޙައްދު ފަހަނައަޅާދިއުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި...

ޖަރުމަނު ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަރުމަނު ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޖެން ރޮޑާ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމްޝަރީފް ޢުމަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.   މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޖަރުމަނުވިލާތާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމާ...

އެމްއެންޑީއެފުން ހއ.ދިއްދޫގައި ހިންގާ މަލްޓިމީޑީއާ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީސްއިން ހިންގާ ސެޓިފިކެޓް ތްރީ އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިނިންގ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   އިއްޔެ ހއ.ދިއްދޫ ސްކޫލު...

މީލާދީ އައު އަހަރުގެ މެސެޖު

...

އެމްއެންޔޫގެ އިސް ވެރިންނާ ދިފާޢީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ދިފާޢީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައްދަލުުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެމްއެންޑީއެފް ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަރޑީޒް (ސީޑީއެސްއެސް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ