ފަހުގެ ޙަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ނޭވަލް ސްޓާފް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ޒަފަރު މަޙްމޫދު އައްބާސީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.   ޕާކިސްތާނުގެ ޗީފް އޮފް ނޭވަލް ސްޓާފް އެޑްމިރަލް ޒަފަރު މަޙްމޫދު އައްބާސީގެ މި އިޙްތިރާމްގެ...

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ތަހުޒީބު ކުރަންޖެހޭނީ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި އިސްލާމް ދީނާއި، ޤައުމިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރެވިގެން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ތަހުޒީބު ކުރަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލާއި އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ، މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ،...

އިސްކަންދަރު ވައިގެ ބަނދަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްލަވާލައްވައިފި

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގައި އެމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒެއް ނުބާއްވާތާ 21 އަހަރަށްފަހު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ނަން އިސްކަންދަރު ވައިގެ ބަނދަރަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އެއަރޕޯޓް އިމަޖެންސީ އެކްސަސައިޒް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް...

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން – މިނިސްޓަރ

ކަރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދުކުރެވޭނީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި...

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެޤައުމުގެ ޝުހުރަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުން ދިވެހިން ޢިބްރަތް ޙާސިލްކުރަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އެޤައުމުގެ ރީތިނަމާއި ޝުހުރަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަމުންދާ މައްސަކަތުން ދިވެހިން ޢިބްރަތް ޙާސިލްކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޖިޓަލް ރެޕޮޒިޓަރީ [ސަރުނަ] އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ