ފަހުގެ ޙަބަރު

އެމްއެންޔޫގެ އިސް ވެރިންނާ ދިފާޢީ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ދިފާޢީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައްދަލުުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެމްއެންޑީއެފް ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަރޑީޒް (ސީޑީއެސްއެސް) އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)...

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ދިފާޢީ ވަޒީރު ހުޅުލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު އެ އެއަރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.   އެމަނިކުފާނުގެ މިޒިޔާރަތަކީ އެއަރޕޯޓުގެ ސަލާމަތީކަން ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް މީގެކުރިން ކުރައްވާފައިވާ...

ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޯގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކެޑޭޓުންނާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޯރގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކެޑޭޓުންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިފަދަ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ މިމަހު 26 ވަނަ ދުވަހު "ޑިފެންސް މިނިސްޓަރސް އޮފް ދަ އިސްލާމިކް ކޯލިޝަން ފޮރ...

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްގައި އިނގިރޭސިވިލާތައް ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކެބިން ބެގޭޖުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ގެންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްގައި އިނގިރޭސިވިލާތައް ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކެބިން ބެގޭޖުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ގެންދެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެއިން އިގިރޭސިވިލާތައް ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސްގައި ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކެބިން ބެގޭޖުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ