ފަހުގެ ޙަބަރު

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ނާއިބް ރައީސް، ރޫލަރ އޮފް ދުބާއީ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، ހިސް ހައިނަސް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ދަޢުވަތަކަށް ޔޫއޭއީއަށް ކުރެެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ރާއްޖެ...

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށްކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ފުރައިވަޑައިގެންފި

އެކުވެރި ޢަރަބި އިމާރާތުގެ ނައިބް ރައީސް، ހިސް ހައިނަސް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ރާޝިދް އަލް މަޚްތޫމްގެ ޙާއްސަ ދަޢުވަތަކަށް ކުރަށްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.     އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިމަހުގެ 16 އިން 21 އަށް އަބޫދާބީގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދިފާޢީ އަދި އަސްކަރީ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދެމެދު އޮންނަ އަސްކަރީ...

ރާއްޖެއަށް ކަނޑަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ އަދި އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް އާއި އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯރ އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސެކިއުރޓީ އެފެއާރޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރަންޑަލް ޝްރައިވަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ...

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ,ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ރެޒިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ