ފަހުގެ ޙަބަރު

ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ. ކޯސްޓްގާޑް ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި މިމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާލެ ވަޑައިގެންނެވުމުން އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެމަނިކުފާނަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރެއްވީ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް މަނޯހަރު ޕައްރިކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ކޮޓާ ހައުސްގައެވެ.   މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި...

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ޗީފް އޮފް އެއާރ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އިންޑިޔާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، އިންޑިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި، އިންޑިޔާ ޢަސްކަރިއްޔާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، ދެޤައުމުގެ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ