ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) A2 Form

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 ) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައިގާ ސްޓޭމްޕް ޖެހުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ފަހުގެ ޙަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.   މިއީ، މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެކްނޮލޮޖީ އެގްޒިބިޝަން ކަމަށްވާ ގަލްފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެގްޒިބިޝަން - ޖައިޓެކްސްގައި ތަޤްރީރު ކުރެއްވުމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި...

އިންޑިއާގެ އާމީ ޗީފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 އިންޑިއާގެ ޗީފް އޮފް އާމީ ސްޓާފް އަދި ޗީފްސް އޮފް ސްޓާފް ކޮމިޓީ (ސީ.އޯ.އެސް.ސީ)ގެ ޗެއަރމަން، ޖެނެރަލް ބިޕިން ރާވަތު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު، ދިފާޢީ ވުޒާރާގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ...

ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މަޖީދީ މަގުގައި ބަހައްޓާ ފަޔަރ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު...

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެންމެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިން...

މާފިލާފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮމްޕޮޒިޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ ފޭސް 1 އެނެކްސް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

03/09/2019   ޅ. މާފިލާފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ކޮމްޕޮޒިޓް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު (ސީޓީސީ)ގެ ފޭސް 1 އެނެކްސް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާއި ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކުންފުނި (ސިވެކް) އާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ސީޓީސީ ފޭސް 1...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ