ފަހުގެ ޙަބަރު

ރާއްޖެއަށް ކަނޑަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ އެމްބެސެޑަރ އަދި އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އެމްބެސެޑަރ ހިޒް އެކްސެލެންސީ އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް އާއި އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ފޯރ އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސެކިއުރޓީ އެފެއާރޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ރަންޑަލް ޝްރައިވަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ...

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ ,ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫއެން ރެޒިޑެންޓް ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޔޫއެންޑީޕީ ރެޒިޑެންޓް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް މިސް ޝޮކޯ ނޮޑާ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް ގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި...

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްޞަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޚާއްސަ މުޝީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ކެންޓެރޯ ސެނައުރަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުކުރެެއްވުމުގައި ދެޤައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް  މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިއަދު  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ގައި ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އޭވިއޭޝަން...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ