ފަހުގެ ޙަބަރު

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، އިންޑިއާގެ ލަވްލީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

   ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، އިންޑިއާގެ ލަވްލީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގ ގައި އޮތް މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ...

އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ބޭސިކް ކޯހުގެ 52 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮންމާޑަށް އަލަށް ގުޅުނު މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބޭސިކް ކޯހުގެ 52 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކޯހުގައި 29 މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން މިހާރު ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އދ.ގެ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އދ. ފެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އދ.ގެ އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރޭ އދ. ފެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި އެވެ.   އެމަނިކުފާނަށް އެ ރަށުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ރަށު ކައުންސިލުންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ...

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި، ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި،...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ