ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންނަ ހަތިޔާރާބެހޭ

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 13-05-2019

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން 07-02-2019

News Statement (English) - 28/2/2018

News Statement 28-2-2018

ANNOUNCEMENT 20-02-2018

ނޫސް ބަޔާން 20-02-2018

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ޑައިރެކްޓަރޭޓް އޮފް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ގުޅޭ

ފަޔަރ އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން 30 އަށް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފަރިތަކުރުންތަކާއި ގުޅޭ

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފަހުގެ ޙަބަރު

އީ.ޔޫ.ގެ ހައި ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ފޮރ ފޮރިން އެފެއަރޒް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕުގެ އިއްތިޙާދުގެ ޚާރިޖީ އަދި ސަލާމަތީ ސިޔާސަތާ ބެހޭ މަތީ ވެރިޔާ، އަދި އެ އިއްތިޙާދުގެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސާ، ފެޑެރިކާ މޮގެރީނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު، ދިފާޢީ ވުޒާރައިގައި އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި، ދެ...

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 129 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް 129 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ ޢަހްމަދު ދީދީ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.   މިއަދު ހެނދުނު ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް "ޔޫތު ވަލްނެރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓު" އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި

2019-07-11   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުރިއެރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް، ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސުން ގުޅިގެން، ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީއާއެކު، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓް "ޔޫތު ވަލްނެރަބިލިޓީ އެސެސްމެންޓް" މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް...

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ އާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްވިތާ 45 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް، އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު، ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވަނީ ދެޤައުމުގެ ޒަމާންވީ...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން، "ނުވަގަޑި އެޓް ޑިފެންސް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.   "ނުވަގަޑި" އަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ