ފަހުގެ ޙަބަރު

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި، ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުމާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކާއި،...

ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ދިރާސާއެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި

      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިކުރީގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމާއި، ދީނީގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ސަބަބުތަކާއި، ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ދިވެހިން ބައިވެރިވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ދިރާސާއެއް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.         މި ދިރާސާ ހެދުމުގައި،...

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަަހައްޓާ ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަ ތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުން މަނާކުރުން

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ބައެއް ސަރަޙައްދު ތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ކައިރީގައާއި، އަދި މާލެފަދަ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެއްގައި އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުން ގިނަވަމުންދާތީ، މިކަމަކީޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަދިޢާންމުންގެ ސަލާމަތަށްވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަކަށްވާތީ، މި ދަންނަވާ ސަރަޙައްދު...

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓުން ބޭއްވި ހަވީރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ޖޫންމަހުގެ 3 ން 4 އަށް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ތިމާވެށީގެ ހަވީރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބައިވެރިވެ މަޢުލޫމާތު...

09  މެއި 2016 އިން 02 ޖޫން 2016 އަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ސުޕަރވައިޒަރސް ޑިވޮލަޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2016 ގެ ދެވަނަބުރު ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  02 ޖޫން 2016 ވަނަ ދުވަހު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގައި ބާއްވަވައިފިއެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތު...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ