ފަހުގެ ޙަބަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސް ބަޔާން   ނަންބަރު: (PR)28-AD-3/PRIV/2018/1   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް...

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން އެޅުއްވި ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅެއް: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން އެޅުއްވި ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާގުޅޭގޮތުން ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ.   މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި...

ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ތާރީޚީ ޕެޓްރޯލް ދަތުރުގެ އަގު އެމްއެންޑީއެފުން ވަޒަންކޮށްފި

ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ކުރެއްވި ތާރީޚީ ޕެޓްރޯލް ދަތުރުގެ އަގު އެމްއެންޑީއެފުން ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.   މިމަހުގެ 18 އިން 20 އަށް އެމް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކުރެއްވި ޕެޓްރޯލް ދަތުރުގެ އަގު...

ޤައުމަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުންދަނީ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާތީ: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ޤައުމަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާއި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުން ބިނާވެފައިވަނީ ޤައުމުގައި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްކުރެވި ފަރުދުން އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވެގެންކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މޫދުކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން މިނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ...

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރަމުން ގެންދާ ޕެޓްރޯލް ދަތުރެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް ކަނޑުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްއިން ކުރަމުންގެންދާ ޕެޓްރޯލް ދަތުރެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސް ކަނޑުތައް...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ