ފަހުގެ ޙަބަރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާރމީ ނޭވީގެ ކޮމާންޑަރ އެޑްމިރަލް ވޫ ޝެންގ ލީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އާރމީ ނޭވީގެ ކޮމާންޑަރ އެޑްމިރަލް ވޫ ޝެންގ ލީ އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، ހުޅުމާލޭގައި ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓް އިމާރާތްކުރާ ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ސިފްކޯ ހިޔާ ފްލެޓް ހަދަމުންދާ ތަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިޒިޔާރަތުގެ ބޭނުންފުޅަކީ އެތަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވައި އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަންތަނުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިޒިޔާރަތުގައި މިއަދު ބައްލަވާލެއްވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މާލެ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ، މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟީލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ މިނިސްޓްރީގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީގެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރއަށް ތަޢާރަފްކޮށް...

އިކާއޯގެ ޔުނިވަރސަލް ސެކިއުރިޓީ އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިއްޖެ

19 އޮކްޓޯބަރ 2015 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އިކާއޯ)ގެ އެނެކްސް 17 އަދި އެނެކްސް 9 ގައި ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑުތައް ދިވެހިިރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި،...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ