ޕްރެސް އޮފީސް

ސަރކިއުލާތައް

ސާރކިއުލަރ 28/CIR/2012/09

ޢާއްމު ކުރެވޭ ލިއުން

ނޫސް ބަޔާން - 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނޫސް ބަޔާން - 30 ޖުލައި 2017

ނޫސް ބަޔާން

Statement by the Minister of Defence and National Security Adam Shareef Umar At the Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction New Delhi, India, 2-5 November 2016

Statement given by Defence Minister on the Maldives First International Semninar on Counter Terrorism

ނޫސްބަޔާން - އެން.ސީ.ޓީ.ސީ 22 އޭޕްރީލް 2016

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު (އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް)

ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަހައްދުތަކާއި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި، އަންމޭންޑް އޭރިއަލް ވެހިކަލް ނުވަތަ ޑްރޯން ފަދަތަކެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމާބެހޭ

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޕެސެންޖަރ ޓާމިނަލްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެލްމިނިއަމް ދޮރުތައް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ސީ.އައި.ޕީ ލައުންޖަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފަހުގެ ޙަބަރު

މިހާރު ރާއްޖެއައިސް އުޅޭ ޗައިނާ ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި މިހާރު ރާއްޖެ އައިސްއުޅޭ ޗައިނާގެ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން ނޭވީގެ ތިން މަނަވަރުގެ ކޮމާންޑަރ، ރެއާ އެޑްމިރަލް ޝެން ހާއޯ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ . މިއަދު މެންދުރު...

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މުއައްސަސާތަކުގެ "ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިޑް އިޔަރ ރިވިއު" ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ބާއްވައިފިއެވެ.   މި ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކޯސްޓްގާޑް ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ...

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހިޒްއެކްސަލެންސީ މރ. އަތުލް ކޭޝަޕް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި...

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އެމެރިކާގެ ހަވާއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ހަވާއީއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.   ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހަވާއީއަށް ކުރައްވާ މިދަތުރުފުޅަކީ ޤައުމުތަކުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުންނާއި އަދި އެފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން...

ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފާއި ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދުގައި ބާއްވާ ތިންވަނަ ޑިފެންސް ސްޓާފް ޓޯކްސްގައި ބައިވެރިވާ ޕާކިސްތާން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ވަފުދެއް، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާން...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ