މަޖީދީ މަގުގައި ޕްރެޝަރައިޒްޑް ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދެއްވާ ޚިޠާބު
ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، އިންޑިއާގެ ލަވްލީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އދ.ގެ އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އދ. ފެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި، މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ފަހުގެ ޙަބަރު

މަޖީދީ މަގުގައި ޕްރެޝަރައިޒްޑް ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  މަޖީދީ މަގުގައި ޕްރެޝަރައިޒްޑް ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އަދި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.     ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގ ގައި 13 އޮކްޓޯބަރ 2016 ދުވަހު...

ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮނަރަބަލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ދެއްވާ ޚިޠާބު

  ފަނާވުމާއި ނެތިދިއުމާއި އަދި ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް މިކާއިނާތުގައި ލެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. މިކާއިނާތުގައިވާ އެންމެހާ ތަކެއްޗަށް އޯގާތެރިވުމުގެ ނަމޫނާ ދެއްކެވި މާތް ސާހިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި...

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، އިންޑިއާގެ ލަވްލީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުވާ، ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާއި، އިންޑިއާގެ ލަވްލީ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓް އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ކޯސްޓްގާޑް ބިލްޑިންގ ގައި އޮތް މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން...

އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ބޭސިކް ކޯހުގެ 52 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮންމާޑަށް އަލަށް ގުޅުނު މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ބޭސިކް ކޯހުގެ 52 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިކޯހުގައި 29 މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި...

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.   މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން މިހާރު ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އެމަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި...

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެން ސެންޓަރ